خانه استعدادیابی

استعدادیابی

استعدادیابی
استعدادیابی ورزشی راهی منطقی کوتاه و مقرون به صرفه برای حضورموفقیت آمیزورزشکاران درصحنه های بین المللی می باشد.

فرایند کشف ورزشکاران بااستعدادوهدایت آنها به سوی تیم های ورزشی به منظور شرکت دربرنامه های تمرینی سازمان یافته و تخصصی یکی ازانتظارات جامعه ازسازمان اجرایی ورزش درکشور است.

ویژگی جسمانی حرکتی و رفتاری مورد نیاز برای استعدادیابی درورزشهای مختلف متفاوت است.