کتاب آموزش گام به گام شنا

0
167

معرفی کتاب آموزش گام به گام شنا

در کتاب آموزش گام به گام شنا به به مسایل زیر پرداخته میشود:

  • تاریخچه
  • مشخصات استخر
  • انواع شنا
  • نارحتی های پوستی ناشی از آب
  • آموزش شنا

بخشی از کتاب:

آﻣﻮزش ﺷﻨﺎي ﻛﺮال ﺳﻴﻨﻪ

ﻛﺮال ﺳﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮﻛﺖ دﺳﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب از آب ﺧـﺎرج و وارد ﺷﺪه و آب را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻴﻜﺸﻨﺪ و ﺳﺮ ، ﻧﻴﻢ داﻳﺮه اي را ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪن ﻣﻲ زﻧﺪ ﺗﺎ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻳﺎ ﭼﭗ )ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﻳﻚ ﻃﺮف اﺳﺖ (از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن ﻫﻮاﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﻲ در ﺷﻨﺎي ﻛﺮال ﺳﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  1. عملکرد پاها (leg action)
  2. عملکرد دست ها (arm action)
  3. نفس گیری (breathing)

در بخشی دیگر درباره شنای قورباغه:

ﺷﻨﺎي ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ(BREAST STROKE)

ﺷﻨﺎي ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻳﻜﻲ ازﭼﻬﺎرﻧﻮع ﺷﻨﺎي اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آن رﺳﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺷﻨﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺴﻴﺎري دارد، زﻳﺮ ا ﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﻨﺎي ﻛـﺮال ﺳـﻴﻨﻪ دار د اﺣﺘﻴﺎج ﻛ .ﻳـﺎدﮔﻴﺮﻳﺶ آﺳﺎن اﺳ ﺖ . ، ﺷﻨﺎي ﻗﻮرﺑﺎﻏـﻪ ﻫـﻢ ﺟﻬـﺖ ﺷـﻨﺎ اﻳﻦ ﺷﻨﺎ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺮدن در درﻳﺎ وﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺠﺎت ﻏﺮﻳﻖ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ .ﻛﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎرﻧﻮع ﺷﻨﺎي اﺻﻠﻲ اﺳﺖ.

 

دانلود کتاب آموزش شنا

 

برای کتاب های بیشتر به کتابخونه سر بزنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید